Výběr jazyka Česky Deutch

Účel a poslání Nadačního fondu Obnova Krušnohoří

K organizaci a poslání Nadačního fondu Obnova Krušnohoří
Do správní rady nadačního fondu (dále jen NF) budou nominováni zástupci jednotlivých okresů z Karlovarského a Ústeckého kraje, do kterých jsou Krušné hory členěny. Účelem je získat přehled o dění v celých Krušných horách a organizovat podpůrné akce plošně a spravedlivě na celém vymezeném území. Jedná se o okresy: Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V budoucnu bychom rádi rozšířili působnost fondu i na saské straně Krušných hor. Vedení NF bude sídlit v budově Vzdělávacího střediska Lesná na rozhraní okresů Chomutov a Most – na tzv. Lesenské plání, která představuje pomyslný střed Krušných hor.

Zakladateli NF Oživení je Antonín Herzán a Petr Mikšíček. NF navazuje na aktivity obou zakladatelů. Tedy na publikační, překladatelskou a popularizační činnost Petra Mikšíčka ( www.znkr.cz ; knihy Znovuobjevené Krušnohoří, Sudetská pouť aneb Waldgang, spolupráce s Českou televizí na pořadech Kosmopolis, Fokus a Na cestě po Krušných horách.) Antonín Herzán vybudoval ukázkové centrum excelence na hřebeni Krušných hor – horský hotel Lesná (www.horskyhotellesna.cz), vzdělávací středisko Lesná, Mikroregion Lesenská pláň, Horský klub Lesná. Plánuje se dále vybudování Krušnohorského muzea tradic, obnovení kapličky na Lesné, stavba rozhledny.

První společnou aktivitou zakladatelů a spolupracujících subjektů (Sdružení Klínovecko, město Boží Dar) je vydání nové knihy o Krušných horách – Paměti Krušnohoří a také benefičního kalendáře pro rok 2009. Veškerý zisk z prodej půjde na účet NF Oživení.


Účel Nadačního fondu Obnova Krušnohoří

- shromažďování a poskytování finančních prostředků, organizování sbírek, finanční a hmotné sponzorování na podporu projektů v oblastech: vzdělání, kultury, sportu, zdravotní péče, životního prostředí, péče o sociálně potřebné, péče o nemocné, péče o zdravotně postižené, péče o seniory a děti, podpory dětských domovů a pěstounských rodin
- pořádání kulturních, společenských, sportovních a benefičních akcí, pořádání výstav a koncertů
- podpora a rozvoj cestovního ruchu, oživení kulturního dění na venkově, podpora a rozvoj tradičních a lidových řemesel, podpora umělců - v Krušných horách na obou stranách hranice
- přímá podpora neziskových organizací vyvíjejících aktivity v Krušných horách
- organizační zajištění výchovně vzdělávací, kvalifikační a rekvalifikační činnosti
- řešení problémů nezaměstnanosti nabídkou získání nebo doplnění vzdělání odbornosti, kvalifikační způsobilosti, rekvalifikace a specializace
- zlepšování kvality životního prostředí a podpora ekologických projektů
- podpora kulturních a vzdělávacích projektů
- výchovná, vzdělávací, osvětová, zábavná, sportovní, kulturní a publikační činnost


Oblasti podpory z Nadačního fondu Obnova Krušnohoří:

Znalost „nevlastní“ předválečné minulosti Krušných hor, regionů, obcí.
Podpora překladů literatury z Německého jazyka a jejich vydání
Digitalizace materiálů z tzv. Heimat Museen v Německu.
Podpora obnovy místních tradic
Podpora zakládání „mladých tradic“
Podpora publikační činnosti na místní a regionální úrovni.
Organizace benefičních akcí, sbírek a publikací.
Podpora obnovy drobných památek
Podpora instalace informačních panelů a tisk podpůrných propagačních materiálů

Diskuse

Vložit nový příspěvek